ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TỜ RE

Địa chỉ: Thôn 7 (Kon Xơ Mluh), xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

Điện thoại: 0260 3861 336

Thư công vụ: ubnddtr.kry@kontum.gov.vn